Anonimowy on

Rejestracja: 2015-06-18
Kiedy ktoś mówi do mnie ***u to chyba chodzi mu o to że jestem taki twardy.
Punkty765Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 235

Aktywność w grach

Hold'em Live Pro

Hold'em Live Pro

Gry UkończoneWygrane Żetony
2263024,58 mln
Bingo

Bingo

Gry UkończoneWygrane Żetony
158548 881
Bingo Lover
Bingo Lover
Sniper
Marksman
Shooter
Omaha Saloon

Omaha Saloon

Gry UkończoneWygrane Żetony
33522,27 mln

Coś o mnie

O mnie:
Słowa to za mało, żeby się opi­sać...Byłem stałością, te­raz tyl­ko prze­mija­niem...Gdy­bym pot­ra­fił cofnąć czas...Nap­ra­wiłbym wiele, i moc­niej kochał, jak na mężczyznę przys­tało...Te­raz tyl­ko sa­mot­ność i zwykła ułuda. I łzy się już wy­lały, i płakać już nie będę...Lecz każdy dzień co­raz trud­niej­szy, i wal­czyć co­raz trud­niej. Cza­sem chwi­le ra­dości, cza­sem tyl­ko upad­ki...I tęsknie za tym, co mnie spot­kało i tyl­ko żyję złudze­niami...I jeszcze jed­na szan­sa i jeszcze jed­na chwi­la. Nie każde­mu jest da­ne to zro­zumieć, bo każdy czu­je inaczej...
Zainteresowania:
Nie ma ludzi nor­malnych, są bar­dziej i mniej cieka­wi - zwyk­li, ale wszys­cy lu­bimy mieć klep­ki us­ta­wione w swo­jej głowie po swo­jemu. Jeśli więc rościsz so­bie pra­wo do miana by­cia nor­malnym, to jes­teś jeszcze al­bo naiw­ny, al­bo głupi al­bo bez wyobraźni.
Ulubione filmy:
Mówię wam, wie­rzcie w UFO, rein­karnację, karmę. Wie­rzcie w śle­py los i przez­nacze­nie. Wie­rzcie w to, że jut­ro tra­ficie szóstkę w tot­ka, a za tydzień znaj­dziecie torbę z ban­kno­tami o wy­sokich no­minałach. Wie­rzcie w Bo­ga, w siły na­tury, w szczęście czy pech. Wie­rzcie so­bie w co tyl­ko chce­cie wie­rzyć, tyl­ko nie wie­rzcie w ludzi.. bo nie warto
Ulubiona muzyka:
https://www.youtube.com/watch?v=L4Y7Glfsqbw
Ulubione książki:
To smut­ne, ale możli­wość oce­ny praw­dzi­wości zna­jomości/miłości możemy do­konać do­piero, gdy ta się skończy. Sko­ro da się szyb­ko przejść do porządku dzien­ne­go, COŚ mu­siało być nie­szcze­re, lub cze­goś bra­kowało. Jeś­li za­boli... in­tensyw­ność jest miarą szcze­rości... To smut­ne, ale takie prawdziwe.

Z pur­pu­ry ob­darty.....go­tyc­kiej po­sadzki ciepła szu­kając.....głuchym trzas­kiem niebiańskich wrót złama­ny, szkla­nym deszczem obojętności w ścianę wbi­ty.....tur­ku­sem marzeń ra­towa­ny......wie­rzyłem, że za we­nec­kiego lus­tra cieniem.....znajdę Ciebie
Co lubię:
Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka.
I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech.
A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach...
Czego nie lubię:
Chłopa­ki nie płaczą, ale praw­dzi­wi mężczyźni nie uk­ry­wają łez. Trze­ba mieć bo­wiem ja­ja, by wal­czyć ze stereotypami.