anetamia

 
Rejestracja: 2017-06-13
Grając w otwarte karty, wygraną masz już w kieszeni ☺️
Punkty75więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 125
Ostatnia gra
Tysiąc HD

Tysiąc HD

Tysiąc HD
1 rok 312 dni temu

Aktywność w grach

Tysiąc HD

Tysiąc HD

ZwycięstwaRanking
04888,75

Prezenty

Prezentów: 2

Fotki

Więcej albumów: Całe moje życie!, Aktualnie

Coś o mnie

O mnie
" Oto Ja- szybko ufam ludziom, szybko wybaczam, bardzo szybko zapominam co złego mi zrobili. Jestem idiotką. Nie bądź jak ja... "

" Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach. "

" Jestem bardzo cierpliwa pod warunkiem, że wyjdzie na moje. "

" Nie skostnieć, ale nie sflaczeć, trwać na posterunku, ale nie stać na miejscu, być giętkim, ale nieugiętym, być lwem czy orłem, lecz nie zwierzęciem, nie być jednostronnym, ale nie mieć dwóch twarzy. "

" Wiem, że nie zawsze jestem przy Tobie...
Bywam tez zła jak ogień...
Gdy strach mnie zjada-
w cieple Twych dłoni
huragan przetrwać mogę!
Dobrze, że Cię mam, dziękuję!
Znaleźć lepszych słów- nie umiem,
szczęście może być tak proste (...)
Teraz to rozumiem "

" Niereformowalna, zmienna, niestabilna,
W nerwach łatwopalna, chwilę potem zimna
Momentalna przemiana totalna, w chwilę inna
Chwilę normalna, za chwilę niekompatybilna" ❤


" Nie muszę pytać czy otworzysz,
bo wiem, że jeśli zjawię się
to w progu będziesz stać.
I zdejmę płaszcz podszyty lękiem,
gdy przy mnie i przy nikim więcej
twoja jasna twarz
Jeśli będę taka
Jakiej nie rozumiesz mnie
O jedno Cię proszę
Kochaj mnie jak umiesz... "

" Rób to, co podpowie ci serce – będziesz krytykowany i tak i tak. Będą ciebie potępiać, jeżeli tak zrobisz i będą potępiać, jeżeli nie. "

" Kocham Cię. Będę Cię kochała do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę Cię kochała ❤ "

" Przewodnią myślą mego życia jest on. Gdyby wszystko przepadło, a on jeden pozostał, to i ja istniałabym nadal. Ale gdyby wszystko zostało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie obcy i straszny, nie miałabym z nim po porostu nic wspólnego... "

" Miłość jest triumfem wyobraźni nad inteligencją. "

" Idź za głosem serca – ale rozum zabieraj ze sobą. "

" Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci. "

" Masz wrogów? To dobrze. Przynajmniej o coś w życiu walczyłeś. "

" Czyż nie niszczę moich wrogów czyniąc z nich przyjaciół? "

" Twoje blizny są twoją siłą. "

" Energia i wytrwałość zwycięży wszystko. "

" W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. "

" Jeśli masz o co walczyć to walcz!
Nie poddawaj się! Nawet ze samym sobą... Bo warto! "

" Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. "

" Fałszywa miłość jest gorsza od prawdziwej nienawiści... "

" Moje ramię będzie zawsze przy Tobie, jeśli kiedykolwiek zechcesz płakać. Wszystko będzie dobrze, bo zawsze będę cię kochać, aż do dnia w którym umrę. "

" W miłości mężczyzny i kobiety jest coś bezcennego i można tylko współczuć temu, kto nigdy nie kochał. "
Zainteresowania
* motoryzacja
* kino
* śpiew
* moda
* fotografia
Ulubione filmy
" Zielona mila "
" Choć goni nas czas "
" Nietykalni "
" Życie jest piękne "
" Siedem "
" Podziemny krąg "
" Incepcja "
" Gran Torino "
" Wyspa tajemnic "
" W pogoni za szczęściem "
" Przełęcz ocalonych "
" Siedem dusz "
" Mój przyjaciel Hachiko "
" Uciekaj! "
" Egzorcyzmy Emily Rose "
" Uśpieni "
" Koneser "
" Szósty zmysł "
" Labirynt "
" Lęk pierwotny "
" Hannibal "
" K-PAX "
" Słaby punkt "
" Człowiek ringu "
" Sędzia "
" Czerowny smok "
" Jestem legendą "
" WALLE "
Ulubiona muzyka
" Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu. "

" Co to jest miłość? Ta­ka miłość praw­dzi­wa między ko­bietą a mężczyzną? Ta­kiej miłości nie spot­kasz w baj­kach, te­lewiz­ji, ki­nie.
Miłość praw­dzi­wa nie jest na po­kaz! Miłość nie szu­ka rozgłosu!
Miłość to związek uczuć dwoj­ga ludzi, po­wiąza­nie wrażli­wości, szcze­rości i po­mocy w trud­nych chwi­lach. Go­towości na wspar­cie w naj­cięższych ok­re­sach życia. Miłość to sub­telna spoj­rze­nia, wspólnie wy­lane łzy, uśmiech wy­wołany na twarzy par­tne­ra. Nie ten jest praw­dzi­wie za­kocha­ny w dru­giej oso­bie, kto chodzi z nią za rękę!. Wys­tar­czy że jes­teś przy niej- to jej wys­tar­czy. "
Ulubione książki
"Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem."

" I war­to na­dal mieć nadzieję, że we współczes­nym świecie dro­ga do ser­ca dru­giego człowieka wie­dzie przez szczerość. "

" Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło poranku budzi dwoje ludzi do dnia pełnego wspólnych czynów i rozmów. "

" Na świecie is­tnieje je­dyna rzecz war­ta życia: bez­gra­nicznie kochać is­totę, która kocha nas bezgranicznie "" Os­try język, lichy charakter... "


" Jeśli ktoś po­niża dru­giego [...] sam ma niską duszę. "

" Życie jest krótkie, paznokcie nie muszą! "
Co lubię
" Budzisz mnie co rano słodkim pocałunkiem
Bez okazji podarunków mam już sto
Na dzień dobry rzucasz parę komplementów
I uwielbiasz kiedy budzi cię mój głos
Tak wiem, że wierny jesteś mi jak pies
I nałogów w twoim życiu żadnych nie ma
Aureola świeci ponad twoją głową
Na pierwszy rzut oka dla wszystkich ideał "

" Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego. "

" Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie Cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. "

" Każdy zakochany staje się poetą. "

" Szczęście jest podróżą, a nie celem. "
Czego nie lubię
" Świadomość,
Że Kochasz mnie,
Że chcesz ze mną być,
Mi­mo tych wszys­tkich trudności
I smutków
jest kojąca dla mo­jego ser­ca i duszy... "

" Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka. "

"Nie chcę zrozumienia
Nie chcę pocieszenia
Chcę wierzyć w człowieka
Od zemsty uciekam, walczę chociaż wiem
Zawiodę nie raz się"

" Żyję, kocham, tęsknię, płaczę, de­ner­wuję się, marzę, myślę, wspo­minam, korzys­tam z te­go co mam, szukam te­go co chciałbym od­na­leźć, uczę się, podróżuję, spo­tykam in­nych ludzi, mówię, krzyczę, złoszczę się, słucham, śpiewam, czy­tam, śnię, żałuję kil­ku rzeczy, z kil­ku się cieszę...
W końcu kiedyś ktoś po­wie­dział, że każdy mar­nu­je życie na swój sposób... "

" Żałuję, że tak często uno­siłam się dumą, bo stra­ciłam ty­le chwil, w których mogłam się z Tobą śmiać. "

" Od­dała się w je­go ręce bez sprze­ciwu. Ro­bił z nią co chciał, ona zaś nie czuła się szczęśliwą. Poz­walała na te czy­ny tyl­ko ze względu na niego, kochała go tak bar­dzo... od­dałaby dla niego życie...
Do pew­nych de­cyz­ji trze­ba do­rosnąć. Nie war­to żałować pięknych chwil sta­wiając na nich łatkę przekleństwa. "

" Pod­da­waj mnie tor­tu­rom lecz żałuje z moich ust nie usłyszysz, cof­nięcia cza­su też nie pragnę. Każdy mu­si doświad­czyć palących ran ser­ca, skrzy­piący wspom­nień pośród czte­rech ścian, krwa­wiących bez­karnie łez. "


" Jej rac­jo­nal­ność budziła strach w oczach in­nych. Kochała swoją per­fekcyj­ność, uporządko­wanie. W każdej sy­tuac­ji miała go­tową od­po­wiedź na każde pytanie. Wys­tar­czył al­ko­hol by przek­reślił wszys­tkie sztyw­ne za­sady jej postępo­wania. Po wyt­rzeźwieniu nie żałowała nicze­go, a styl jej życia zmienił się diamet­ralnie. Czy aby na pew­no dob­rze robi... Nikt nie zab­ro­ni Ci spon­ta­niczności, lecz gra­nice rozsądku muszą być zacho­wane. Wrócić jest ciężko aniżeli nie zacząć się gubić... "

" Bra­kuje mi mo­jej nieza­leżności, moich za­sad, prze­konań, które miałam, dopóki nie przejąłeś na­de mną kon­trolę... Czuję tak, jak­byś mnie ubezwłas­no­wol­nił, a za­miast moich za­sad i prze­konań, po­jawiła się naiw­ność i bez­radność... "


" Du­ma ? Mo­je obojętne przechodze­nie obok Niego, uda­wanie, że nie chcę posłać mu uśmie­chu, nie odez­wa­nie się, gdy mówił. Ro­bienie te­go wszys­tkiego, cze­go po­tem żałuję, i co zap­rzecza te­mu, że jes­tem w Nim ab­so­lut­nie zakochana... "


" Sil­na miłość do człowieka słabe­go by­wa nieraz potężniej­sza i bar­dziej męcząca niż wza­jem­ne uczu­cie dwóch równych so­bie cha­rak­terów, po­nieważ mi­mo wo­li bie­rze się od­po­wie­dzial­ność za słabszego. "

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 6613
1 dzień temu
12 dni temu
26 dni temu
43 dni temu
56 dni temu
61 dni temu
67 dni temu

Tablica